niedziela, 15 czerwca 2014

Działania prewencyjne, czyli - "lepiej zapobiegać niż leczyć"

           Windykacja to proces odzyskiwania należności za pomocą dostępnych narzędzi - zgodnie z obowiązującym prawem, obyczajami. W każdym przedsiębiorstwie niezwykle ważne powinno być działanie zmierzające do zminimalizowania i ograniczenia powstania problemów związanych z wyegzekwowaniem należności. Taka pre-windykacja (termin, mianem którego określa się działania prewencyjne w windykacji) jest bardzo skutecznym, a jednocześnie niedrogim narzędziem ograniczającym powstanie ewentualnych problemów związanych z odzyskiwaniem płatności w przyszłości. Dlatego tak ważne jest sprawdzenie kondycji finansowej kontrahenta, które powinno mieć miejsce przed podpisaniem z nim jakiejkolwiek umowy. Sprawdzić kontrahenta możemy na wiele sposobów, potrzebujemy jednak trochę na to czasu, aby go dokładnie "prześwietlić". W dobie internetu nie jest to jednak trudne i niemożliwe do zrealizowania. Możemy, oczywiście, zwrócić się do odpowiedniej firmy, która zrobi to za nas, jednak musimy liczyć się także z odpowiednimi opłatami za dokonanie takiej weryfikacji. 

   W tym artykule dowiesz się  jak samodzielnie możemy "zbadać" kontrahenta bez konieczności angażowania zbyt dużych nakładów finansowych.


1. CEIDGwww.firma.gov.pl -możemy sprawdzić na tej stronie dane rejestrowe jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółki cywilnej, a przede wszystkim:

  • czy firma jest zarejestrowana
  • czy nie została ona zawieszona
  • czy nie jest wykreślona z rejestru
  • datę rozpoczęcia działalności
  • NIP, REGON, PKD
  • Adres firmy, siedzibę.
Nie znajdziemy w CEIDG już m.in. - nr PESEL oraz adresu zamieszkania kontrahenta, kiedyś było to możliwe.

2. KRSwww.ems.ms.gov.pl - w rejestrze przedsiębiorców wpisywane są między innymi:  spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, jednostki badawczo rozwojowe, przedsiębiorstwa zagraniczne, towarzystwa ubezpieczeniowe Składa się on z 3 osobnych rejestrów: 
  • rejestru przedsiębiorstw, 
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki społecznej,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.

      W KRS znajdziemy dużo przydatnych informacji na temat naszego kontrahenta, między innymi: potwierdzenie informacji, że dana firma istnieje, wielkość kapitału firmy, dane teleadresowe, okresie prowadzenia działalności, wskazuje kto jest właścicielem firmy oraz sposób reprezentacji - co ma ogromne znaczenie w przypadku zawierania umów z innymi firmami. Umowa podpisana przez nieuprawnione osoby może mieć katastrofalne skutki dla naszej firmy, ale o tym wspomnę szerzej w następnym artykule.
KRS ponadto daje nam pełen obraz firmy - niezwykle istotnymi informacjami, jakie możemy uzyskać to dodatkowo : informacje o nieuregulowanych należnościach do ZUS czy Urzędu Skarbowego oraz o postępowaniach upadłościowych.

Z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (RDN), który jest częścią KRS, uzyskamy informacje dotyczące wypłacalności danego kontrahenta - nie tylko spółki, ale także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz same osoby fizyczne. Na stronie www.ekrs.pl możemy złożyć taki wniosek bądź osobiście w sądzie rejestrowym.

3. Wniosek do Urzędu Skarbowego, ZUS 
 Wniosek do Urzędu Skarbowego - do tego celu jest nam potrzebna zgoda samego zainteresowanego - czyli kontrahenta, który pisemnie składa wniosek do Urzędu Skarbowego. Otrzymujemy zaświadczenie o ewentualnych zaległościach podatkowych w stosunku do Urzędu Skarbowego. Znacznie prostszym rozwiązaniem jest uzyskanie od naszego przyszłego partnera handlowego oświadczenia, iż nie posiada on zaległości podatkowych. Kolejną informacją, która może okazać się dla nas przydatna jest uzyskanie informacji z Urzędu Skarbowego o tym, czy kontrahent jest czynnym płatnikiem podatku VAT (tu jest nie potrzebna zgoda).
Wniosek do ZUS - pozwala nam uzyskać informacje czy kontrahent nie opóźnia się z płatnościami na ubezpieczenie społeczne.

4. Biura informacji gospodarczych - BIG - są instytucjami, które gromadzą, przechowują i udostępniają informacje dotyczące nie tylko nierzetelnych płatników czy dłużników, ale zawierają także informacje dotyczące terminowego regulowania zobowiązań przez osoby prywatne i firmy (BIG- InfoMonitor). Najbardziej znanymi są: KRD, BIG-InfoMonitor, ERIF. Jednak uzyskanie informacji, jak i dopisanie dłużnika wymaga posiadania odpowiedniego, odpłatnego abonamentu, zatem sprawdzając kontrahenta nie mamy do końca pewności, że ma on jakieś zaległości wobec swoich kontrahentów, ponieważ nie wszystkie firmy korzystają z tego typu rozwiązania.

5. Biuro Informacji Kredytowej - BIK - często mylone z opisanymi we wcześniejszym punkcie BIG-ami.  Wspólną cechą obydwu jest bez wątpienia to, że BIG i BIK dotyczy zobowiązań finansowych wobec wierzycieli. Jednak obydwie instytucje różnią się między sobą znacząco. BIK gromadzi i przechowuje informacje dotyczące zaciągniętych przez firmy i osoby fizyczne zobowiązaniach (kredytach, kartach kredytowych, liniach debetowych, itp). Nie ma tu znaczenia kwota zaciągniętego zobowiązania - w odróżnieniu do BIG mamy określony dolny pułap zobowiązania. W BIK-u znajdują się informacje dotyczące zobowiązań tylko i wyłącznie w stosunku do banków i SKOK-ów, które to na bieżąco mają do niego wgląd, gdy Klient np. ubiega się o kredyt. Znajdziemy tam między innymi : dane osobowe Klienta, rodzaj i wysokość kredytu, informacje dotyczące spłaty zaciągniętego zobowiązania, aktualizowane co miesiąc. Każdy, kto posiada kredyt jest zamieszczany w BIK-u - nieistotne czy spłaca swoje zobowiązanie terminowo czy też nie. W przypadku wywiązywania się z umowy z bankiem i braku zaległości budujemy sobie w bazie BIK pozytywną historię kredytową, co pomaga nam w przyszłości w staraniu się o kolejny kredyt (np. hipoteczny) i otrzymaniu od banku atrakcyjniejszych warunków kredytowych. Ten, kto opóźnia się w spłatach wobec banku, który udzielił mu kredytu może mieć w przyszłości problem z zaciągnięciem jakiegokolwiek zobowiązania. Nikt, zatem, poza bankami, SKOK-ami, sądami, prokuraturą i samymi zainteresowanymi (czyli nami) nie ma wglądu do tych danych. Samodzielnie możemy, bowiem, raz na 6 miesięcy, nieodpłatnie ubiegać się o otrzymanie raportu o stanie swoich zobowiązań.
       Powracając do tematu biur informacji gospodarczych - znajdziemy w nich informacje dotyczące zadłużenia, jednak nie w stosunku do banków, a w stosunku np. do gazowni, sieci telefonii komórkowych, firm energetycznych, itp. Może zostać tam zgłoszony każdy, kto zalega z rachunkiem na kwotę wyższą niż 200 zł, powyżej 60 dni i minęło co najmniej 30 dni od powiadomienia go o zamiarze umieszczenia go na takiej liście. Wierzycielem, który zgłasza dłużnika może być zarówno osoba prywatna jak i firma. Każda z osób fizycznych może, podobnie jak w przypadku BIK - sprawdzić raz na sześć miesięcy czy nie figuruje w BIG. Aby uzyskać informacje na temat stanu swoich zobowiązań, należy wystąpić o raport do odpowiedniego biura informacji gospodarczej.

6. Opinia Bankowa - wydawana na żądanie właściciela rachunku oświadczenie, w którym są ważne informacje dotyczące posiadania i użytkowania rachunku bankowego, kredytu.

7. Dane ze sprawozdań finansowych - rachunek zysków i strat, bilans, itp.


     Bilans - bardzo ważny dokument - pozwala ocenić nam sytuację przedsiębiorstwa na określony moment czasowy. Zawiera informacje o poszczególnych składnikach majątku i źródłach jego finansowania. Z kolei dzięki rachunkowi zysków i strat można ustalić wynik finansowy danej jednostki.


8. Giełdy wierzytelności - jest to rejestr informacji gospodarczych z możliwością sprzedaży wierzytelności. Można na niej opublikować dane swoich nierzetelnych kontrahentów.

9. Wiosek kredytowy -  samo złożenie przez naszego kontrahenta wniosku o udzielenie kredytu kupieckiego może dla nas być istotnym źródłem informacji. Oczywiście należy je odpowiednio zweryfikować, jednakże we wniosku kredytowym możemy znaleźć takie dane jak : forma prowadzonej działalności, miejsce zamieszkania członków zarządu, dane teleadresowe, informacje kto jest upoważniony do zawierania zobowiązań, podpisu dokumentów, odbioru towarów, składania zamówień, referencje firm, z którymi nasz potencjalny kontrahent współpracuje, numer rachunku bankowego, wykaz środków trwałych, wielkość zatrudnienia, itp.

10. Internet - portale społecznościowe, fora dyskusyjne, portale aukcyjne, itp.


11.  Wywiadownie gospodarcze - są to specjalistyczne firmy, które odpłatnie zajmują się pozyskiwaniem informacji gospodarczych. Przygotowują one raporty handlowe, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka podjęcia współpracy z konkretnym podmiotem. Rozwiązanie, choć kosztowne, pozwala nam na skrócenie czasu zbierania informacji przed podjęciem współpracy z kontrahentem.


       Podsumowując - jest bardzo wiele możliwości uzyskania informacji gospodarczych na temat kontrahenta, z którym zamierzamy rozpocząć współpracę. Niewątpliwie jest to procesem dość złożonym i czasochłonnym, ale pomaga nam zminimalizować możliwe ryzyko podjęcia niewłaściwych decyzji, które może nas później słono kosztować. W tym miejscu pragnę przytoczyć słowa amerykańskiego pisarza - Isaaca Asimov - "  Chociaż wiedza stwarza problemy, to ignorancja ich nie rozwiąże". Pamiętajmy o tym !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz