środa, 1 października 2014

Skarga na czynności komornika - komu ma służyć ?
źródło: pixabay.com

    W toku czynności egzekucyjnych może się okazać, że komornik nie podejmuje odpowiednich działań, które są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia egzekucji lub wyda niesłuszne postanowienie względem dłużnika. Błędy się zdarzają każdemu, nikt nie jest nieomylny, nawet komornik. Skarga na czynności komornika jest instrumentem prawnym, który może służyć temu, kogo prawa zostały naruszone przez działania lub zaniechania komornika. Czy dotyczy to tylko osoby dłużnika i wierzyciela? Otóż nie tylko.
   
     Art. 767 § 1 kodeksu postępowania cywilnego wskazuje możliwość złożenia skargi na czynności komornika jeśli w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego pojawią się wątpliwości, co do zasadności jego działań bądź zaniechań. Skargę wnosi się do właściwego sądu rejonowego, przy którym działa komornik. Powinna zostać wniesiona w terminie tygodnia od dnia dokonania czynności (od dnia zawiadomienia lub obecności przy czynności, która naruszyła prawo osoby lub strony), zaś w przypadku braku zawiadomienia - od momentu uzyskania informacji o takiej czynności. Wówczas to sąd rozpatruje legalność oraz zasadność działań komornika. Możliwość skargi na czynności komornika ma zarówno wierzyciel, jak i dłużnik, ale nie tylko.  Poniżej sytuacje, które są zasadne do zaskarżenia działania komornika, dotyczące różnych stron postępowania:

Przykład:  Wierzyciel zlecił za wynagrodzeniem zajęcie rachunku bankowego dłużnika, a komornik tego nie uczynił 


Przykład: Komornik zajął dłużnikowi przedmioty wyłączone z egzekucji z mocy ustawy;


Przykład: Osoba trzecia: Jeżeli zdarzyła się sytuacja, że nie masz żadnego długu, a komornik omyłkowo przeprowadził w stosunku do Ciebie egzekucję i  pomimo wniesionego przez Ciebie wniosku o umorzenie egzekucji nie uczynił tego możesz skorzystać ze skargi na czynności komornika.


      Generalnie zaskarżona może być każda czynność komornika, w stosunku do której mamy wątpliwości oraz zaniechanie dokonania danej czynności.  Zaniechanie ma miejsce wtedy, kiedy ze strony komornika nie są przeprowadzane odpowiednie czynności, mające na celu ochronę praw dłużnika lub wierzyciela.

     Skarga na czynności komornika powinna spełniać wymogi pisma procesowego i zawierać takie elementy, jak:
  • Sygnaturę akt komornika;
  • Określenie stron oraz ich adresy;
  • Nazwę pisma - "Skarga na czynności komornika";
  • Określenie zaskarżanej czynności bądź zaniechanej czynności;
  • Zawierać wniosek o uchylenie/zmianę lub wykonanie danej czynności wraz z uzasadnieniem;
  • Podpis osoby zaskarżającej
      Skargę rozstrzyga sąd rejonowy, przy którym działa komornik i musimy uiścić od niej opłatę w wysokości 100 zł. Należy dodać, iż do skargi należy dołączyć jej odpis.
      Warto wiedzieć, że w sytuacji, kiedy dłużnik dokonuje dobrowolnej spłaty długu w ratach, a wierzyciel mimo tego wszczyna egzekucję, ten pierwszy nie powinien próbować zwalczyć egzekucji środkiem, jakim jest skarga na czynności komornika, ponieważ zasadność tytułu egzekucyjnego rozstrzyga się na drodze powództwa przeciwegzekucyjnego. 
       
   Dla wielu osób skarga na czynności komornika kojarzy się z bezprawnymi działaniami komornika wobec osoby dłużnika. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że przysługuje ona ochronie interesów prawnych nie tylko dłużnika, ale także wierzyciela, a nawet osoby trzeciej, która została pokrzywdzona wskutek budzącego wątpliwości zachowania komornika. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz