środa, 8 października 2014

Wyjawienie majątku dłużnika

        W sytuacji, kiedy w toku postępowania egzekucyjnego wierzyciel nie uzyskał zaspokojenia  swych należności lub gdy brak jest jakichkolwiek perspektyw co do ich odzyskania, może on wystąpić do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku dłużnika. Do takiej sytuacji może dojść, gdy wszelkie sposoby egzekucji okazały się nieskuteczne. Wówczas komornik wzywa wierzyciela do wskazania majątku dłużnika, pod rygorem umorzenia egzekucji z powodu jej bezskuteczności. Jest to tak zwane wysłuchaniem w myśl artykułu 827 kpc.


      W celu uniknięcia umorzenia postępowania egzekucyjnego wierzyciel może skorzystać z instytucji wyjawienia majątku dłużnika. Takie działanie nie doprowadzi wprost do zaspokojenia wierzyciela, jednak może stworzyć pewne warunki, aby do tego zaspokojenia mogło dojść. Albowiem dzięki informacjom od dłużnika, uzyskanym przed sądem, wierzyciel może wszcząć egzekucję z określonych składników majątku w celu zaspokojenia roszczeń, które wynikają z tytułu wykonawczego.  Jeśli sąd przychyli się do wniosku - wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku, wierzytelności oraz innych praw majątkowych i złożenia przyrzeczenia co do prawdziwości wykazu, który złożył. Dużą niedogodnością dla dłużnika nie jest tylko sam fakt konieczności stawienia się w sądzie i złożenia wykazu majątku-dodatkowo, zostaje on wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez KRS na okres 10 lat. W sytuacji, kiedy dłużnik się nie stawi do sądu może go spotkać kara grzywny lub nawet aresztu. 
        Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika składa się w sądzie właściwości ogólnej dłużnika. 

WAŻNE !!!  Wniosek o wyjawienie majątku można złożyć po bezskutecznym umorzeniu egzekucji, w trakcie trwania postępowania egzekucyjnego, a nawet przed wszczęciem egzekucji !

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz