czwartek, 28 sierpnia 2014

Co to jest tytuł egzekucyjny i tytuł wykonawczy? Jak złożyć wniosek do komornika?
Aby komornik mógł przeprowadzić egzekucję skutecznie i zgodnie z obowiązującym prawem  niezbędny jest tytuł wykonawczy. Jaka, zatem, jest różnica między tytułem wykonawczym a egzekucyjnym? Jak złożyć wniosek do komornika i co powinien on zawierać? 
       W sytuacji, kiedy dłużnik nie wyraża chęci zwrotu naszej należności, nie reaguje na telefony, wezwania do zapłaty warto wnieść przeciwko niemu do sądu pozew o zapłatę. Efektem takiego działania wierzyciela może być ugoda lub orzeczenie sądu.  Zarówno prawomocny wyrok, jak i ugoda są tytułami egzekucyjnymi. Do tytułów egzekucyjnych zaliczamy, także, prawomocny wyrok referendarza sądowego, akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej, a także akty notarialne, w których dłużnik poddał się egzekucji. W momencie, kiedy mamy tytuł egzekucyjny, kolejnym krokiem jest uzyskanie klauzuli wykonalności, z czym należy się zwrócić do sądu pierwszej instancji, który nadaje go szybko, bo w ciągu 3 dni.  Klauzula wykonalności podpisana przez sędziego lub referendarza sądowego zawiera stwierdzenie, że tytuł egzekucyjny uprawnia do egzekucji.

    Tytuł wykonawczy to nic innego jak tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności, którą nadaje sąd. Mianem tytułu egzekucyjnego określamy dokument i jest to najczęściej orzeczenie sądowe, które obliguje nas do spełnienia określonego świadczenia.
    W tytule egzekucyjnym musi być jasno wskazana osoba dłużnika i wierzyciela oraz wysokość zadłużenia. 

Tytułami egzekucyjnymi są:

1) Prawomocne orzeczenia sądu lub podlegające natychmiastowej wykonalności;- prawomocne wyroki, postanowienia, nakazy zapłaty w postępowaniu cywilnym. 
2) Ugoda zawarta przed sądem (jeśli jest zgodna z przepisami prawa procesowego; stwierdzona podpisami stron, gdy nadaje się do wykonania w drodze egzekucji)
3) Wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem;
4) Inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy prawa podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej np. bankowe tytuły egzekucyjne, ugody zawarte przed geodetą w sprawie rozgraniczenia nieruchomości
5) Akty notarialne 
Tytuł egzekucyjny jest podstawą do egzekucji całego roszczenia w nim objętego i z całego majątku dłużnika. Tytuł egzekucyjny musi być opatrzony klauzulą wykonalności, która jest stwierdzeniem sądu do wykonania egzekucji. Potwierdza ona tylko podstawę do egzekucji, jaką jest tytuł egzekucyjny, który z reguły ma charakter deklaratoryjny ( akt prawny, który nie tworzy, nie znosi, i nie zmienia istniejącego stosunku prawnego lecz potwierdza istniejące prawa i obowiązki jego adresat). Jednak są wyjątki, kiedy klauzula ma charakter konstytutywny - uzupełnia lub zmienia postanowienia zawarte w tytule egzekucyjnym. Do wspomnianych we wcześniejszym zdaniu wyjątków, zalicza się sytuacje, w których klauzula może być wydana na rzecz lub przeciwko osobom, które nie zostały ujęte w tytule egzekucyjnym. Do takiej sytuacji może dość, kiedy mamy do czynienia np. ze spadkobiercą dłużnika lub wierzyciela ujętego w tytule egzekucyjnym lub małżonkiem jednej ze stron.
Mamy już tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności ? Co dalej ?
      Kolejnym krokiem w odzyskaniu naszej należności jest skierowanie wniosku do komornika o wszczęcie egzekucji. Odpowiednio sformułowany wniosek to połowa sukcesu, musi on spełniać wymogi pisma procesowego . Komornik nie będzie się zastanawiał z jakich części majątku dłużnika ma dokonać egzekucji - to wierzyciel ma wskazać sposób egzekucji, wskazać świadczenie, które ma być egzekwowane, musimy określić rodzaj pisma, strony postępowania oraz organ, do którego je kierujemy. Ponadto, niezwykle ważne jest wskazanie numerów PESEL, NIP, REGON, nr rachunków bankowych dłużnika Nie zapomnijmy o podpisie wierzyciela lub jego pełnomocnika oraz o załączeniu oryginału tytułu wykonawczego ( czyli tytułu egzekucyjnego opatrzonego klauzulą wykonalności przez sąd). W tym miejscu chciałabym przytoczyć swój wcześniejszy artykuł, dotyczący sposobów weryfikacji kontrahenta. Albowiem na tym etapie niezwykle ważną rolę odgrywają informacje, które zdobyliśmy o kontrahencie jeszcze przed nawiązaniem jakiejkolwiek współpracy, gdyż wskazanie sposobów egzekucji leży w naszej gestii. Jeśli egzekucja ma być prowadzona z nieruchomości, należy wskazać konkretną nieruchomość, dokładnie ją opisać. Co ważne - wierzyciel ma prawo wyboru komornika, który ma przeprowadzać egzekucję, wyjątkiem jest egzekucja z nieruchomości, która jest prowadzona przez komornika działającego przy sądzie, w obrębie którego nieruchomość jest położona.  
    Należy zaznaczyć, że wierzyciel na każdym etapie postępowania egzekucyjnego może wskazywać nowe sposoby egzekucji. Jeśli wymienione we wniosku sposoby egzekucji nie przyniosą oczekiwanego rezultatu - komornik powiadomi o tym fakcie wierzyciela, Jeśli ten w ciągu 7 dni nie wskaże nowych sposobów egzekucji - komornik umorzy postępowanie.
   Samodzielne sporządzenie wniosku do komornika nie jest zbyt skomplikowanym zadaniem. Trzeba, jednak pamiętać, aby spełniał on odpowiednie wymogi formalne. Komornik, oczywiście wezwie dłużnika lub jego pełnomocnika do uzupełnienia wymogów formalnych, jednak po co tracić cenny czas i nerwy na dodatkowe działania ? Szybkie działania w celu wyegzekwowania działalności są podstawą powodzenia w jej sprawnym odzyskaniu. Jeśli nie jesteś przekonany co do własnych możliwości w kwestii sformułowania wniosku - skorzystaj z pomocy specjalisty !
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz