sobota, 15 listopada 2014

Nieuregulowane zobowiązania a koszty uzyskania przychodów


fot.pixabay.com


    Dłużnik-przedsiębiorca, który nie reguluje swoich zobowiązań w terminie musi liczyć się z pewnymi konsekwencjami. Jedną z nich jest kwestia podatkowa. Jaki wpływ na koszty uzyskania przychodów ma kwota z nieuregulowanej w ciągu 30 dni faktury VAT, umowy lub innego dokumentu?      Ustawa z dnia 16 listopada 2012 roku wprowadziła nowe uregulowania w stosunku do podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. I tak - zgodnie z art. 24 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 15 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jeśli nie uregulujemy zobowiązania w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury VAT lub nie spłacimy zobowiązania wynikającego z umowy lub innego dokumentu, zobowiązani jesteśmy pomniejszyć koszty uzyskania przychodu o wartość kwoty nieuregulowanej. Ponadto - jeśli w okresie, kiedy jesteśmy zobowiązani pomniejszyć koszty uzyskania przychodu o wspomnianą w poprzednim zdaniu kwotę, a nasze koszty będą niższe niż wartość zobowiązania - podatnik jest zobowiązany powiększyć przychody o kwotę, o którą nie udało się pomniejszyć kosztu. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam to dość jasno :)
    W stosunku do zobowiązań dla których strony przewidziały dłuższy niż 60 dni termin płatności podatnik ma obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów z upływem 90 dni od momentu zaliczenia zobowiązania do kosztów podatkowych, jeśli kwota ta nie została w tym terminie uregulowana. Co oznacza, iż może dojść do sytuacji, kiedy trzeba będzie pomniejszyć koszty uzyskania przychodu przed terminem wymagalności faktury VAT, jeśli strony przewidziały dłuższy termin płatności.
     Zmniejszenia kosztów uzyskania przychodu lub zwiększenia przychodu o kwotę wspomnianą w przepisach dokonuje się w miesiącu, w którym upływa termin płatności. W miesiącu uregulowania zobowiązania podatnik zwiększa koszty uzyskania przychodu o wartość zmniejszenia, którego wcześniej dokonał.

     Podobne zasady obowiązują w przypadku odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku dokonywania amortyzacji, gdy podatnik nie dokonał za nie jeszcze w całości zapłaty, ma obowiązek dokonania korekty kosztów podatkowych w postaci odpisów amortyzacyjnych.

    Częściowe uregulowanie zobowiązania także nie "ratuje" dłużnika. Pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów powinno nastąpić w stosunku do nieuregulowanej wartości zobowiązania.

       * * *
       Wobec powyższych regulacji najlepszym sposobem na rozwiązanie powyższego problemu wydaje się być stosowanie przez podatnika kasowej metody rozliczania kosztów uzyskania przychodu. W takiej sytuacji, jeśli nie zaliczyliśmy wydatków do kosztów uzyskania przychodu przed uregulowaniem zobowiązania, a upłynął okres 30 lub 90 dni od terminu ich płatności, będziemy mogli zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu najwcześniej w miesiącu, w którym dokonaliśmy zapłaty zobowiązania. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz