niedziela, 16 listopada 2014

Odsetki ustawowe - czy czeka nas obniżka?

    
fot. pixabay


     Na początku października Rada Polityki pieniężnej obniżyła stopę kredytu lombardowego z 4% do 3% w stosunku rocznym. Spowodowało to obniżenie maksymalnego oprocentowania kredytów  16% do 12% w skali rocznej. Jak obniżka stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego wpłynie na wysokość odsetek ustawowych?

   Zgodnie z art. 481 Kodeksu prawa cywilnego w razie opóźnienia w spełnieniu świadczenia wierzyciel może domagać się od dłużnika odsetek. Jeśli nie zostały one określone w umowie, należą się odsetki ustawowe. Odsetki są zatem pewną formą odszkodowania dla wierzyciela w stosunku do świadczeń pieniężnych. Dotychczas wysokość odsetek ustawowych wynosiła 13%. Jednak w związku z obniżką stopy kredytu lombardowego trzeba będzie obniżyć do poziomu 8%, co wynika z projektu rozporządzenia, jakie przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Wysokość odsetek ustawowych zostanie ustalona na poziomie takim samym co wysokość odsetek od zaległości podatkowych.

    Należy pamiętać, iż wierzyciel może domagać się od dłużnika odsetek za zwłokę nawet w sytuacji, gdyby nie poniósł żadnej szkody oraz wtedy, gdy opóźnienie powstało na skutek okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Co więcej - może on dodatkowo domagać się od dłużnika naprawienia szkody na zasadach ogólnych.  

   Jak wynika z powyższych informacji - nie trzeba udowadniać szkody, wystarczy udowodnić ilość dni zwłoki oraz wskazać wysokość zadłużenia, aby domagać się odsetek ustawowych. Ich wysokość została obniżona do 8%, jednak według resortu sprawiedliwości obniżka nie powinna negatywnie przyczynić się do terminowości regulowanych zobowiązań oraz do zwiększenia się zatorów płatniczych. Jak będzie w rzeczywistości? Czas pokaże. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz