sobota, 6 września 2014

Jaką kwotę może zająć mi komornik?
 Wniosek do komornika złożony przez wierzyciela musi zawierać "wytyczne ", co do sposobu egzekucji należności od dłużnika. Jak już wspominałam we wcześniejszych artykułach- wierzyciel musi podjąć decyzję w jaki sposób komornik ma egzekwować nasze należności. Najpopularniejszymi sposobami egzekucji, wskazywanymi przez wierzycieli we wnioskach do komornika jest: egzekucja z wynagrodzenia za pracę, świadczeń emerytalno-rentowych, z rachunku bankowego czy wierzytelności z urzędu skarbowego, wynikających ze zwrotu podatku z rozliczenia rocznego PIT.  Są jednak pewne wyjątki, w przypadku których komornik nie dokona zajęcia środków.
       Jaką kwotę z wynagrodzenia może zająć nam komornik? Czy komornik może zająć emeryturę i rentę ? Z jakich środków komornik nie dokona egzekucji? Jaka jest kwota wolna od zajęcia w odniesieniu do wynagrodzenia i świadczeń emerytalno-rentowych? 


       Tam, gdzie kończą nam się możliwości polubownego odzyskania należności z pomocą idzie nam komornik. Informuje on zakład pracy dłużnika, bank czy np Zakład Ubezpieczeń społecznych o fakcie zajęcia wynagrodzenia czy świadczeń pieniężnych. Wymienione wyżej podmioty mają obowiązek dostosować się do wytycznych komornika i dokonać potrącenia z wynagrodzenia czy świadczeń pod groźbą kary. Dłużnik, natomiast, jest informowany o zakazie odbioru zajętych kwot. Komornik dokonuje podziału zajętych kwot pomiędzy wierzycieli oraz potrąca sobie należne koszty egzekucyjne. 

     Przepisy prawne określają pewne limity oraz kwoty, w stosunku do których komornik nie może dokonać zajęcia. W zależności od tego czy jest to wynagrodzenie o pracę, emerytura lub renta czy środki zgromadzone na rachunku bankowym mamy do czynienia z odmiennymi sposobami potrąceń.


Wynagrodzenie

Umowa o pracę

      W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę zajęciu podlega 50% wynagrodzenia. Kwota, przy której komornik nie dokona żadnego potrącenia to 1680 zł brutto, w przypadku jednego stosunku pracy. Jest to tzw. kwota wolna od zajęcia.  Jeśli dłużnik jest zatrudniony na mniejszą część etatu, wówczas kwoty potrąceń ulegają proporcjonalnemu pomniejszeniu. 

Umowa zlecenie, umowa o dzieło

       W sytuacji, kiedy dłużnik jest zatrudniony u jednego pracodawcy tylko w oparciu o umowę zlecenie czy o dzieło i jest to jego jedyne źródło dochodów, potrąceniu podlegają takie kwoty, jakby był zatrudniony na umowę o pracę. Z kolei, jeśli umowa zlecenie czy umowa o dzieło stanowi dodatkowe źródło dochodów - podlega zajęciu w całości. 

Emerytury i renty

      Emerytury i renty podlegają zajęciu w wysokości 25%. Są jednak wolne od zajęcia w wysokości 50% najniższej emerytury lub renty. Od 01 marca 2014 r. kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych kształtują się następująco:
   
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna844,45 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy648,13 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa1013,34 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową777,76 zł
źródło: http://www.zus.pl/

     Oznacza to, że 50% z tytułu np renty rodzinnej jest wolne od egzekucji i potrąceń (czyli 50% kwoty 844,45  zł).

Środki zgromadzone na rachunku bankowym 

      Zupełnie inaczej wygląda sposób potrącania ze środków zgromadzonych na rachunku bankowym. W przypadku rachunków bankowych kwotą wolną od potrąceń są środki do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dane te ogłasza co miesiąc GUS i tak np w lipcu 2014 roku była to kwota 3964, 91 zł. Czyli powyżej kwoty 11894, 73 zł komornik mógł już dokonywać zajęcia środków na rachunku bankowym. 

     W przypadku, gdy do czynienia mamy z alimentami - zajęciu komorniczemu podlega 60% świadczenia, jednak w tym przypadku brak jest kwoty wolnej od zajęcia. 

Czego komornik nie zajmie?

     Pewne świadczenia i kwoty są wolne od zajęć komorniczych. Są to, między innymi:
  • stypendia, wsparcia przyznane przez Skarb Państwa;
  • prawa niezbywalne (np prawo do użytkowania, prawo pierwokupu;
  • świadczenia z pomocy społecznej;
  • kwoty na wydatki i wyjazdy w sprawach służbowych;
  • świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne.
   Zajęcia wynagrodzenia, świadczeń czy środków zgromadzonych na rachunkach bankowych to nie jedyne formy egzekucji należności. Komornik może dokonywać, także, zajęcia ruchomości czy nieruchomości. Pozostałe możliwości egzekucji komorniczych opiszę w kolejnym artykule.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz