środa, 3 września 2014

Wezwanie do zapłaty - jak skutecznie napisać i na jaki adres wysłać - korespondencyjny czy siedziby firmy?
W sytuacji, kiedy nasz dłużnik nie wywiązuje się z ustaleń - nie reaguje na telefony, wysyłane wiadomości sms, monity oraz maile przypominające o zapłacie, nadchodzi pora, aby poinformować go o sankcjach, jakie mogą zostać wystosowane w stosunku do niego w przypadku dalszej zwłoki w płatnościach. Jest to już zdecydowanie bardziej restrykcyjne rozwiązanie, ale zazwyczaj skuteczne, ponieważ informuje naszego dłużnika o konsekwencjach prawnych i finansowych w przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę prawną. Bardzo często jest to skuteczna forma odzyskania naszych należności na jej jeszcze stosunkowo wczesnym etapie.
    Jak napisać skuteczne wezwanie do zapłaty ? Jak naliczyć dłużnikowi odsetki? Poniżej wskazówki co powinno zawierać prawidłowo napisane wezwanie do zapłaty.


    Odsetki umowne i ustawowe

     Wezwanie do zapłaty jest pismem, które kierujemy do dłużnika w sytuacji, kiedy termin zobowiązania określonego w umowie lub na fakturze VAT upłynął. Taki stan rzeczy jest podstawą do naliczania odsetek ustawowych, zgodnie z art 481 Kodeksu Cywilnego, który mówi o tym, że :

§ 1.Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
§ 2.Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.
§ 3.W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

       Wysokość odsetek ustawowych określa Rada Ministrów i obecnie wynoszą one 13 % w skali roku.

    Strony, ponadto, mogą zawrzeć w umowie informację o odsetkach umownych. Wysokość odsetek umownych, również, została określona w przepisach Kodeksu Cywilnego i zgodnie z art. 359 §2 nie może być ona wyższa niż czterokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w stosunku rocznym ( są to tzw. odsetki maksymalne).  Jeśli w naszej umowie z dłużnikiem nie ma informacji o odsetkach umownych, należą nam się odsetki ustawowe. Odsetki mogą zostać naliczane od dnia następującego po umówionym terminie płatności aż do momentu spełnienia świadczenia przez dłużnika. Za ten moment uznaje się, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 4 stycznia 1995 roku (sygn. akt III CZP 164/94) za moment spełnienia świadczenia, czyli zapłaty uznaje się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym wierzyciela. 

Jak wyliczyć odsetki ustawowe ?

   Otóż nie jest to skomplikowane zadanie ! Wyliczeń dokonujemy w następujący sposób:

Kwota zaległości x liczba dni opóźnienia x wysokość odsetek ustawowych (od 2008 roku jest to 13 % ) / 365 dni.

   Można posłużyć się, także, kalkulatorami, których możemy znaleźć sporo w internecie.

Jak ma wyglądać wobec tego wezwanie do zapłaty ?

    Poprawnie napisane wezwanie do zapłaty powinno zawierać:
  • datę i miejsce sporządzenia pisma
  • określenie wierzyciela i dłużnika
  • tytuł : "Wezwanie do zapłaty"
  • kwotę zaległości, numer faktury VAT bądź umowy, z której wynika należność, datą wymagalności świadczenia pieniężnego oraz wysokością odsetek, naliczonych z tytułu opóźnienia
  • nr konta do spłaty należności, termin płatności zaległej kwoty oraz sposób zapłaty (przelew bankowy, gotówka)
  • informacje o konsekwencjach, jakie podejmie wierzyciel w przypadku nie ustosunkowania się do żądania
  • podstawę prawną
  • pieczątkę, stanowisko, dane kontaktowe osoby sporządzającej pismo wraz z podpisem.
   Poniżej wzór wezwania do zapłaty :


                                                                                                                              Warszawa, 01.01.2014


..............................
(Dane wierzyciela)

                                                                                                                                ..................................

                                                                                                     (Dane dłużnika)


WEZWANIE DO ZAPŁATY      Na podstawie art. 476 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93, z późn. zmianami) wzywamy do natychmiastowego uregulowania należności, zgodnie z poniższym zestawieniem:

( W tym miejscu generujemy zestawienie z: nr FV i data wystawienia ; termin płatności  kwota brutto; VAT ; kwota, którą zapłacono; kwota, która pozostała do spłaty, wysokość odsetek ustawowych ) 


Razem:  ........................................., słownie ..........................................................................................................


         Wymienioną kwotę, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od terminu płatności prosimy o przekazanie na rachunek bankowy o nr .....................................w ciągu 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. W przypadku braku płatności we wskazanym terminie skierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego. 

        Jednocześnie informujemy, iż działając na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie informacji gospodarczych w przypadku braku zapłaty po upływie miesiąca od daty wysłania niniejszego wezwania, informacje o Państwa zobowiązaniach zostaną przekazane do biur informacji gospodarczej.

                                                                                                                     .............................................

                                                                                    (Podpis, pieczęć, stanowisko osoby sporządzającej pismo)


     Pamiętaj ! Skutecznie wystosowanie do dłużnika wezwanie do zapłaty powinno zostać wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru!

      Na potwierdzeniu odbioru, w miejscu na "na informacje dodatkowe nadawcy" nie wpisujmy żadnych szczegółów! Bardzo często w tym miejscu zamieszczamy np nr FV - jednak w przypadku wezwania do zapłaty, pod żadnym pozorem nie umieszczajmy informacji "wezwanie do zapłaty", ponieważ dłużnik nie odbierze zapewne tego pisma, będzie grał na zwłokę. Piszę o tym dlatego, bo wielokrotnie spotkałam się z tym, że pracownicy sekretariatu firm wpisują taką informację, a wpisują ją dla celów ułatwienia ewidencji korespondencji. Wszystko wszystkim, ale nie na wezwaniu do zapłaty ! Zależy nam przecież na szybkim i efektywnym odzyskaniu naszej należności. Oczywiście to czy dłużnik odebrał nasze wezwanie nie ma większego znaczenia w momencie kierowania sprawy na drogę sądową. Nieuaktualnienie danych w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców oraz celowe unikanie odbioru przesyłek listownych w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową nie ma żadnego znaczenia, albowiem nawet przesyłkę dwukrotnie awizowaną, niedostarczoną sąd uznaje jako skutecznie dostarczoną na adres z rejestru przedsiębiorców.
       Potwierdzenie otrzymania przez dłużnika wezwania do zapłaty oraz brak jego reakcji na to pismo jest dla nas informacją, iż rezygnuje on z polubownego zakończenia sprawy.


    Na jaki adres?

     Skutecznie wysłane wezwanie do zapłaty powinno zostać wysłane na taki adres, aby dłużnik mógł go otrzymać i odczytać. Ważne jest, aby w umowie, jaką zawieramy z naszym kontrahentem była wzmianka o adresie do doręczeń. Jeśli, natomiast, brak takich informacji - wysyłamy pismo na adres siedziby firmy i adres korespondencyjny. Jeśli adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby firmy - dobrze jest wystosować dwa egzemplarze, na obydwa adresy, aby mieć pewność, iż wezwanie zostało dostarczone osobiście do rąk dłużnika. Co więcej - siedzibą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jest jej miejsce zamieszkania - nie adres prowadzenia działalności. Niestety, w bazie CEIDG nie znajdziemy wzmianki o adresie zamieszkania osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą. Dlatego ważne jest, abyśmy znali adres zamieszkania naszego kontrahenta.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz